Natuurpunt kern Deurle-Latem

Natuurpunt Deurle-Latem

De kern Deurle-Latem van Natuurpunt houdt op deze pagina het nieuws en zijn voorbije activiteiten bij.

De kern organiseert elke jaar een aantal publieksactiviteiten. Iedereen is er welkom, de onderwerpen worden met zorg gekozen en het entreegeld houden we zeer laag (als ze al niet gratis zijn).

Voor de aanstaande activiteiten is er onze agenda.

agenda-item

zondag 3 april 2022

Herdenking Etienne Van den Abeele
Inhuldiging Natuuroase in Latemse Meersen

Etienne Van den Abeele

Op zondag 3 april huldigden we in de Latemse Meersen de Natuuroase in. Het is een nieuw rustig plekje waar bezoekers voortaan kunnen genieten van de stilte, geaccentueerd door een ruwe bank en een passend kunstwerk. De locatie is opgedragen aan Etienne Van den Abeele die deze winter overleed. Wie hem gekend heeft, zal hem hier ongetwijfeld in gedachten tegenkomen.

Bij de huldiging waren we met vrienden, kennissen en familie aanwezig. Met zijn weduwe Brigitte, kinderen en kleinkinderen wandelden we door de natuur die weer ontluikt alsof Tjen (het koosnaampje dat hij zelf gebruikte) erbij was.

Tom Embo, namens kern Deurle-Latem van Natuurpunt, en burgemeester Agnes Lannoo-Van Wanseele, namens de gemeente, herinnerden ons aan de veelzijdige man die Etienne was. Sociaal voelend, geëngageerd, betrokken, natuurminnaar, kunstenaar, fotograaf, zanger… Zijn talenten stelde hij gul en bescheiden ten dienste van de samenleving. Hij koesterde de Latemse Meersen en hield ze vanuit de Kwakstraat oppassend in de gaten.

Vervolgens knipten burgemeester, weduwe en dochters van Etienne samen het "lint" door. Ze onthulden ook het kunstwerk, door Tjen zelf vormgegeven naar en door de natuur.

U bent als wandelaars zeer welkom op deze speciale plaats. De gemeente zorgde voor een massieve eiken bank van Natuurpunt. Geniet van de rust en het uitzicht. Respecteer er de natuur en alles wat zich daar stilletjes roert. U begrijpt dat de plek niet geschikt is voor honden.

...klik voor foto's...

...verberg...

volgende
Natuuroase Latemse Meersen

Natuuroase Latemse Meersen
© Frederik Van Vlaenderen

agenda-item

Maandag 16 augustus 2021

nieuws: Actiegroep Red de Keuzemeersen

De Keuzemeersen is het natuurgebied aan de linkeroever van de Leie, tegenover het centrum van Latem. Het is dus de overkant van de Latemse Meersen. Samen met Natuurpunt Gent en een aantal natuur- en bewonersverenigingen maakt Kern Deurle-Latem bezwaar tegen de plannen om de op- en afritten van de E40 in Baarle-Drongen uit te breiden, en nog wel ten koste van de Keuzemeersen.

In tijden waarin iedereen de gevolgen van de klimaatverandering ondervindt, en alle maatregelen de klimaattoets moeten doorstaan, is het onverantwoord nog waardevol nat biotoop op te offeren aan aanpassingen aan autowegen die nog meer verkeer met zich zullen meebrengen.

Aan de vooravond van de start van de inspraakperiode rond het nieuwe op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen, verenigen Natuurpunt Gent (inbegrepen kern Deurle-Latem), Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en burgers zich in de Actiegroep Red de Keuzemeersen. Ze sturen op die manier een sterk signaal naar de Vlaamse overheid dat een nieuw verkeerscomplex in open groene ruimte vlak bij het natuurgebied Keuzemeersen geen optie is. Zowel de natuur als leefbaarheid van de buurt worden er ernstig door bedreigd.

Op 16 augustus ondertekenden ze een charter dat de actie samenvat. Dat kwam op deze manier op AVS:

...klik voor meer informatie...

...verberg...

volgende
foto's ARK 16 augustus 2021

keuzemeersen (210501)
© Benny Cottele

Verschillende scenario's

Vanaf 17/8/2021 kunnen burgers inspreken op de startnota voor het GRUP ‘Omgeving Complex E40-N466 Drongen’. In de startnota worden twee locatie-alternatieven voor het nieuwe op- en afrittencomplex voorgesteld: een centraal alternatief op de huidige locatie van de op- en afrit, en een oostelijk alternatief dat komt te liggen in de open ruimte tussen de keuzewijk en de dienstenzone met uitlopers tot in de Keuzemeersen. De Keuzemeersen ten zuiden van de E40 zijn al vele jaren natuurgebied. De stad Gent heeft via het RUP Groen het plan opgevat om ook de Keuzemeersen ten noorden van de E40 om te zetten als natuurgebied. Het oostelijke complex zou voor een aanzienlijk deel komen te liggen in biologisch waardevol tot zeer waardevol en van nature overstroombaar gebied.

Onverantwoord beleid

Bruno Claeys van vzw Bosbehoud is duidelijk: “Infrastructuurwerken van dergelijke omvang inplanten in een gebied zoals Keuzemeersen en aanpalend alluviaal bos druist in tegen alle principes van een modern, pro-actief en verantwoord beleid rond de waterhuishouding en de gevolgen van de klimaatverandering. Door dergelijke inplanting verliest men een unieke én noodzakelijke opportuniteit om de Keuzemeersen verder te ontwikkelen als een schakel voor een duurzame onder- en bovengrondse waterhuishouding van de Beneden-Leie, die weerstand kan bieden aan de extreme gevolgen van de klimaatverandering.”

Ook Bart Vangansbeke van Natuurpunt Gent, vindt een het oostelijke alternatief een slecht idee: “De Keuzemeersen zijn een prachtig natuurgebied. Als beheerder van dit natuurreservaat vindt Natuurpunt Gent het onaanvaardbaar dat dit mooie meersengebied grotendeels vernietigd zou worden door een nieuw op- en afrittencomplex.” Luc Ledoux, voorzitter van Leie-Omgeving Beschermen, vult aan: “Een op- en afrittencomplex in de Keuzemeersen zou een aantasting betekenen van het unieke landschap en zou er de honderdduizenden euro’s die er voordien zijn geïnvesteerd in onteigening, aanleg van wandelpaden en andere natuurinrichting helemaal tenietdoen.”

Ook bewoners zien plannen niet zitten

Ook bewoners in de wijde omgeving van de Keuzemeersen kunnen zich niet vinden in de plannen voor een complex en hebben zich verenigd om gezamenlijk de nodige juridische stappen te ondernemen. “Het zijn echter niet enkel de directe omwonenden die zich kanten tegen een complex nabij de Keuzemeersen”, vult Wim Vancauwenberghe, voorzitter van Leefbaar Baarle aan. “Op onze infosessie met een 120-tal inwoners van over heel Baarle is duidelijk geworden dat het oostelijke alternatief voor een overgrote meerderheid onaanvaardbaar is. Door de grote impact op leefbaarheid, milieu en natuur is hier absoluut geen draagvlak voor bij de lokale bevolking.”

Actiegroep vraagt bescherming natuur, milieu en leefbaarheid

Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en betrokken burgers hebben zich daarom geëngageerd voor de Actiegroep Red de Keuzemeersen (ARK). ARK zal actief opkomen voor het behoud en versterken van de landschaps- en biotoopwaarde van de omgeving van de Keuzemeersen in Baarle-Drongen voor de komende generaties.

ARK kant zich tegen een op- en afrittencomplex van de E40 in dit belangrijk deel van het Natuurpark Levende Leie. Daar hebben immers zowel vzw Natuurpunt Beheer als de Vlaamse Overheid (Vlaamse Landmaatschappij) zwaar geïnvesteerd. De VLM heeft er via een natuurinrichtingsproject 20 ha onteigend en prachtige wandelpaden aangelegd, en ook gezorgd voor vernatting van de meersenbiotoop, die vzw Natuurpunt Beheer samen met Natuurpunt Gent beheert.

De nadelen en gevolgen op de omgeving worden in de gekende studies en het Milieueffectrapport (MER) te weinig uitgewerkt en houden onvoldoende rekening met de recente fenomenen, inzichten, omgevingsbeleid en bezorgdheden zoals rond de klimaatverandering, de boven- en ondergrondse waterhuishouding, de watervoorziening en de impact daarvan, niet alleen op de Keuzemeersen maar ook de wijdere omgeving. Ook door geluidsoverlast en licht- en luchtvervuiling zou het natuurgebied zijn geïnvesteerde waarde helemaal kwijtspelen.

Een op- en afrittencomplex in of vlakbij de Keuzemeersen is bovendien een aantasting van de open ruimte in het uniek cultuurhistorisch landschap van de Leievallei, dat generaties kunstschilders heeft geïnspireerd.

Het is logisch dat, als er geen andere opties worden voorgesteld of tot de mogelijkheden behoren, ARK kiest voor een geoptimaliseerd op- en afrittencomplex op de huidige locatie. Deze oplossing kost het minst, zowel op ecologisch, financieel als maatschappelijk vlak en betekent tevens de redding van de Keuzemeersen en hun omgeving.

agenda-item

Zaterdag 7 augustus 2021

Beheerswerken aan de Westerplas

Een aantal vrijwilligers hebben aan de Westerplas gewerkt aan heggen en afsluitingen en ook het schuurtje kon reparaties gebruiken.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's beheerwerken 2021

werkdag 7 augustus 2021
Foto_001 © Claudia Van Sante

agenda-item

Werkdagen in Latemse Meersen (2021)

Beheer in de Latemse Meersen

Ook dit jaar wordt er in de Latemse natuurgebieden door vrijwilligers gewerkt aan een betere natuur. Enkele foto's kun je hieronder zien. Wie zin heeft om deel te nemen aan onze werkdagen in de natuur is van harte welkom. Mail naar en hij houdt je op de hoogte van onze natuurwerkdagen. Er is telkens werk voor ieders niveau en kunnen.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's beheerwerken 2021

werkdag 13 februari 2021
Foto_001 © Claudia Van Sante

agenda-item

zondag 13 juni 2021

Levende Leiedag in Drongen

Op zondag 13 juni 2021 organiseerde Natuurpunt haar derde editie van de Levende Leiedag aan de Oude Abdij in Drongen, idyllisch gelegen aan de Leie. Wie erbij was, kon genieten van de pracht van de cultuurhistorische abdijsite en de praal van het natuurhistorische rivierlandschap en de omringende Assels.

foto Levende Leiedag 2021

Levende Leiedag 2021
© Claudia Van Sante

agenda-item

het jaar 2020

2020

Over het jaar 2020 kunnen we geen lang rapport voorleggen. De beheersploeg heeft beheerswerken uitgevoerd en het materiaal nagekeken en aangevuld. Er hebben zich ook enkele nieuwe vrijwilligers aangemeld. We hebben het onderhoud van de wandelpaden door de natuurgebieden voorbereid.

We zijn wel opgetogen over de stijgende interesse voor natuur. We zien het op de wandelpaden, we lezen het in de krant. En onze leden blijven trouw de natuur en de toekomst van onze planeet ter harte nemen. Waarvoor dank.

De afgelaste paddenstoelenwandeling werd vervangen door een online­presentatie door paddenstoelengids en -expert Geert Vergote. Van de reuzenzwammen over wieltjes en taailingen, bovisten tot boleten. Om te eindigen met de vliegenzwam. We hallucineerden allemaal weliswaar een beetje van alle fungale gevolgen en animistische verhalen. Wat een wondere wereld!

vliegenzwam

De vliegenzwam: kreeg hij zijn naam omdat vliegen er dol op zijn? Wij weten beter: wie er (toch) van nuttigt, gaat zweven/vliegen.

agenda-item

drie zaterdagen in januari/februari 2020

Beheerdagen in de Latemse Meersen

In de afgelopen weken hebben wij, Natuurpunt-vrijwilligers in de Latemse meersen tientallen wilgen geknot. De knotwilg is een icoon in ons landschap waarvan helaas het economisch nut verloren is gegaan. Nu onderhouden wij dit landschappelijk erfgoed. Ons werk is een eerbetoon aan de verdwenen landbouwers van de Latemse meersen die deze bomen aangeplant hebben.

En de steenuil zag dat het goed was. Elk jaar broeden heel wat vogels in de knotwilgen. Wie zin heeft om deel te nemen aan onze werkdagen in de natuur is van harte welkom. Mail naar en wij houden je op de hoogte van onze natuurwerkdagen. Er is telkens werk voor ieders niveau en kunnen.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's kerstwandeling 2019

Knotdag 11 januari 2020
Foto_001 © Frederik van Vlaenderen

agenda-item

zondag 15 december 2019

Kerstwandeling door de Latemse Meersen

De jaarlijkse kerstwandeling ter gelegenheid van de kerstmarkt: elk jaar nóg beter weer, elk jaar meer deelnemers. Voor deze editie waren dat er meer dan 100, in drie groepen: één groep die vooral wandelde en twee groepen die liever meer uitleg kregen. Over het aspect 'winter', en zelfs over chemie en hormonale huishouding.

Bedankt, gidsen An, Marc en Tom!

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's kerstwandeling 2019

Foto_001 © Frederik van Vlaenderen

agenda-item

zaterdag 26 oktober 2019

Gegidste Parkboswandeling

Steeds meer mensen komen graag naar het Parkbos. Op een mooie herfstdag zoals die van 26 oktober tref je er veel wandelaars, onder hen deze keer een groepje Natuurpunters. Marc Depourcq deelde zijn kennis van geschiedenis en botanische wijsheid met hen.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's Parkboswandeling oktober 2019

We vertrokken aan het portaal bij de Kortrijkse Steenweg
Foto_001 © Marc Cabus

agenda-item

zondag 28 juli 2019

Gentse Feestenwandeling in Latemse Meersen

Ook voor de actieve vrijwilligers is een wandeling door de Latemse Meersen met Tom Embo altijd extra boeiend.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's gentsefeestenandeling 2019

Foto_001 © Frederik van Vlaenderen

agenda-item

zondag 16 juni 2019

Levende Leiedag

Het was een gezellige toeloop aan het sas van Astene. Honderden liefhebbers van Leie en natuur beleefden er hun ideale zondaguitstap. Ze maakten er op een speelse manier kennis met het project Natuurpark Levende Leie en met de attractiviteit van de Leiestreek tussen Deinze en Gent. Alle activiteiten waren de hele namiddag erg druk bezet en de deelnemers waren opgetogen over de variatie, gezelligheid en leerzaamheid.

Meer over deze belangrijke activiteit (en foto's) lees je op de site van het project Natuurpark Levende Leie.

...klik voor meer...

...minder...

Erfgoedwandelingen, sloepentochtjes, informatiestandjes, yoga, kajak, natuurfotografie, eetkraampjes, biomarktjes, algen, korstmossen, bloemen, bijen, microscopisch leven, kinderspelen, animatie en gezellig tafelen in het hoge gras. Zelfs een natte bui aan het einde van de namiddag kon de pret niet bederven - en toen kwam er nog een geanimeerde prijsuitreiking van de fotowedstrijd met veiling van de knapste foto's.

Elk voorjaar organiseert Natuurpunt een Levende Leiedag, een feestdag om de voortgang van het project Natuurpark Levende Leie te markeren. Het project heeft de ambitie om op langere termijn de mooiste natuurgebieden verspreid over beide oevers van de Leie tussen Deinze en Gent met elkaar te verbinden tot een groot natuurpark met een oppervlakte van 1200 hectare waarin de bescherming van de natuurwaarden centraal staat.

Natuurpunt en zijn partners kiezen voor de Levende Leiedag elk jaar een andere locatie aan de oevers van de Leie. Voor deze editie was dat Astene-Sas (Deinze): een voltreffer blijkbaar. Natuurpark Levende Leie is nu definitief een begrip in deze mooie streek.

Meer info (en veel foto's) vind je op de website levendeleleie.be.

foto's Levende Leiedag 2019

Foto © Marc Cabus

agenda-item

zaterdag 23 februari 2019

Cursus haagvlechten

Een aantal Natuurpunters leerden in de praktijk de oude kunst van het haagvlechten: op een natuurlijke manier een omheining laten groeien die ondoordringbaar is voor het vee (en ook indringers tegenhoudt). Het was al de tweede editie van deze cursus aan de Westerplas. Misschien kunnen deze hagen straks de draad-omheining overbodig maken.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's kerstwandeling 2018

Foto_001 © Frederik van Vlaenderen

agenda-item

zondag 16 december 2018

Kerstwandeling door de Latemse Meersen

De traditionele kerstwandeling: de bijdrage van onze Natuurpunt-kern aan de kerstmarkt.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's kerstwandeling 2018

Foto_001 © Frederik van Vlaenderen

agenda-item

vrijdag 10 augustus 2018

Bekentocht voor de speelpleinwerking

Ondanks de droogte gingen enkele Natuurpunt-vrijwilligers op avontuurlijke bekentocht met de kinderen van de speelpleinwerking. Die traditie wordt in ere gehouden.

...klik voor de foto...

...verberg de foto...

bekentocht 10 augustus 2018

(foto Frederik Van Vlaenderen)

agenda-item

zondag 24 juni 2018

Wandeling eetbare planten

In de Latemse Meersen groeien ook eetbare gewassen. Getuige deze wandeling met aansluitende proeverij.

We stelden een aantrekkelijke brochure samen waarin je enkele recepten vindt met gewassen die je zomaar in het wild kunt aantreffen.

Waarschuwing: gebruik of pluk geen planten die misschien besmet zijn. Pluk nooit langs een pad of weg en ook niet op een wildwissel. Pluk planten en vruchten boven kniehoogte resp. minstens 1 meter hoogte. Pluk geen beschermde of zeldzame planten. Was alle planten goed vóór de bereiding.

Je kunt de recepten hier bekijken of afladen (2 Mbyte). Smakelijk!

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's wandeling eetbare planten 24 juni 2018

agenda-item

zaterdag 23 juni 2018

Geschoren schapen

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's scheren van schapen 23 juni 2018

agenda-item

zondag 27 mei 2018

Levende Leiedag

Op 27 mei 2018 had de eerste Levende Leiedag plaats. Enkele impressies.

...klik voor de foto's...

...verberg de foto's...

volgende
foto's Levende Leiedag 2018

agenda-item

zaterdag 13 januari 2018

Knotdag in Latemse meersen

Foto's van vrijwilligers.

...klik voor de foto's...

...minder...

volgende
foto's knotdagen 2018

agenda-item

zondag 3 februari 2018

Cursus haagvlechten aan de Westerplas

Vrijwilligers leerden hoe je deskundig een levende haag kunt vlechten.

...klik voor de foto's...

...minder...

volgende
foto's kerstwandeling 2016

agenda-item

zondag 17 december 2017

Kerst(dorp)wandeling Latemse Meersen

De jaarlijkse zondagwandeling van het kerstdorp. De gidsen van dit jaar waren Marc Depourcq en Tom Embo.

... meer ...

...minder...

kerstwandeling 2016

agenda-item

zondag 24 september 2017

Feestelijke lancering van Natuurpark Levende Leie

De kern-Deurle-Latem van Natuurpunt organiseerde het "middelste" deel van de feestelijke lancering van het Natuurpark Levende Leie, met twee wandelingen die vertrokken aan de aanlegsteiger van Latem. Dat maakte samen vier groepen, resp. gegidst door Tom Embo, Lydie Faseur, Marc Depourcq en Geert Spanoghe. In de Brouwerijschuur stelde Tom Embo daarna het project officieel voor. Op hetzelfde moment organiseerden de Natuurpuntafdelingen in Gent en Deinze een gelijkaardige activiteit.

... meer ...

... minder ...

foto's Feestelijke lancering Natuurpark Levende Leie

(foto Marc Cabus)

agenda-item

vrijdag 11 augustus 2017

Bekentocht met de speelpleinwerking

De jaarlijkse bekentocht in de Latemse Meersen – dit jaar in droge meersen en over droge beken, maar de pret was er niet minder om. Een hele ervaring voor de kleintjes.

... meer ...

...minder...

foto's Bekentocht met de speelpleinwerking

(foto Marc Cabus)

agenda-item

woensdag 9 augustus 2017

Gidsen voor gidsen in de Latemse Meersen

Tom Embo begeleidde het bezoek van Gidsen voor Gidsen aan "onze" meersen.

... meer ...

...minder...

foto's wandeling Gidsen voor Gidsen 2017

(foto Frederik Van Vlaenderen)

agenda-item

zaterdag 29 juli 2017

Peters en meters van schapenproject bezoeken de Westerplas

Het lammerseizoen is voorbij, de schapen werden geschoren en sinds 11 juli graast een deel van de Herdwickkudde opnieuw aan de Westerplas. Enkele meters en peters van het project konden met herder Tom Embo en Radio 2-journalist Ward Schouppe van héél dichtbij meemaken hoe de schapen het stelden aan de Westerplas. Door de lange droge periode verbleven er op dat moment nauwelijks watervogels, zodat men er uitzonderlijk binnen de omheining kon komen.

... meer ...

... minder ...

2017-wandeling meters en peters schapen

(foto Frederik Van Vlaenderen)

agenda-item

zaterdag 3 juni 2017

Schapen scheren aan de Westerplas

Ook voor de Latemse Herdwickschapen is de zomer begonnen.

... meer ...

... minder ...

Schapen scheren 2017

(foto Frederik Van Vlaenderen)

agenda-item

zondag 21 mei 2017

Natuur.Ontbijt - aan de Westerplas

Het jaarlijkse Natuur-punt-ontbijt was dit jaar een gezellige coproductie met Den Laethemschen Vriendenkring, op een leuke locatie en in een schitterend weer.

Tom Embo begeleidde een korte wandeling om de Westerplas en Marc Depourcq trok met een grote groep naar het Parkbos.

... meer ...

... minder ...

foto's Natuur.Ontbijt 2017

(foto Marc Cabus)

agenda-item

14, 21 en 28 januari, 11 en 18 februari 2017

Knotdagen Latemse Meersen

5 zaterdagen hebben we gewerkt in de Latemse Meersen. Een dankjewel voor alle vrijwilligers!

... meer ...

...minder...

foto's knotdagen januari 2017

Knotdagen januari 2017 (foto Frederik Van Vlaenderen)

agenda-item

zondag 18 december 2016

Kerstwandeling Natuur en Cultuur

Met meer dan tachtig waren we, die met een frisse neus natuur en cultuur snoven. Met dank aan de gidsen Marc Depourcq en Peter Herreman. Bekijk hieronder de foto's.

... meer >...

...minder...

kerstwandeling 2016

(foto Marc Cabus)

agenda-item

zaterdag 24 september 2016

Nacht van de vleermuis

Ter gelegenheid van de Nacht van de Vleermuis organiseerde Natuurpunt Kern Deurle-Latem op zaterdagavond 24 september een wandeling met 5 haltes. Onderweg werd deskundige uitleg door gidsen Linda Garré, Etienne Colpaert en Koen Bilcke afgewisseld met vleermuizenverhalen door vertellers Hilde Maelstaf en Maarten Trybou.

Na de wandeling konden de deelnemers aan het cultureel centrum Zomernest in de Kwakstraat bij een drankje en wat versnaperingen gezellig napraten rond enkele vuurkorven. Naast de vleermuizen kroonden de bosuil en de 5 jonge egels die aan de rand van de Latemse Meersen werden vrijgelaten zich tot de sterren van de avond. Wie goed keek, zag langs het pad zelfs glimwormpjes en wie goed luisterde, kon de roep van een mannetjes- en wijfjesbosuil horen... Een magische avond in Sint-Martens-Latem...

... meer ...

...minder...

foto's Nacht van de Vleermuis 2016

(foto Wim Poté)

agenda-item

donderdag 19 augustus 2016

Bekentocht met de speelpleinwerking

Voor de natuurweek van de gemeentelijke speelpleinwerking hebben ook dit jaar enkele vrijwilligers van onze kern een bekentocht door de Latemse Meersen begeleid. Een 20-tal kinderen gaan op verkenning in de natuur en ze schuwen het avontuur niet. Met drie moni's en vier natuurpunters erbij kon er niet veel fout gaan.

Een extraatje dit jaar: een koppel reeën gezien - maar die wilden niet op de foto. De kinderen wel, zoals je kunt zien.

... meer ...

...minder...

Bekentocht 2016 met de speelpleinwerking

(foto Marc Cabus)

agenda-item

woensdag 22 juni 2016

Wandeling Gidsen voor gidsen in de Keuzemeersen

Gidsen voor Gidsen is een initiatief van Natuurpunt CVN Gent, bedoeld als continue vorming van Natuurgidsen, gebaseerd op de kennis in de groep en uitwisseling van ervaring: natuurgidsen leiden een excursie in een voor hen vertrouwd natuurgebied en delen zo hun kennis en ervaring met andere natuurgidsen en ook met cursisten en nieuwe natuurgidsen.

Op 22 juni was er zo'n excursie in de Keuzemeersen. Lees hieronder het verslag van Marc Depourcq en Joost Buyse.

...klik voor het verslag...

...minder...

Gidsen voor Gidsen wandelde op woensdag 22/6/2016 in de Keuzemeersen op het grondgebied Baarle-Drongen. Om 19 uur vertrokken de deelnemers aan het gemeentehuis van Sint-Martens-Latem. Voor de overzet (heen en terug) konden we gebruik maken van het nieuwe pont van Sint-Martens-Latem, dat een getrouwe replica is van vroegere ponten op de Leie. Een van de deelnemers heeft ons veilig en wel overgezet naar de andere oever van de Leie.

De verhaallijnen van de wandeling waren: vorming van het gebied en de landschappelijke eenheden (de Leie, oeverwal, komgronden, kouter …); het beheer van het gebied; flora en fauna.

Wegens de hevige regenval van de vorige dagen lag het pad er op sommige plaatsen drassig bij, wat geen hinder was om te genieten van de schoonheid van het gebied.

Gidsen voor Gidsen is een initiatief van Natuurpunt CVN Gent, bedoeld als continue vorming van Natuurgidsen, gebaseerd op de kennis in de groep en uitwisseling van ervaring: natuurgidsen leiden een excursie in een voor hen vertrouwd natuurgebied en delen zo hun kennis en ervaring met andere natuurgidsen en ook met cursisten en nieuwe natuurgidsen.

Om de 3 à 4 weken is er wel zo'n excursie. Voor wie de cursus Natuurgids heeft gevolgd is dit een prima gelegenheid om de vaardigheid van het gidsen in praktijk te brengen en te netwerken in de gemeenschap van natuurgidsen. Informatie die gebruikt werd tijdens de gidsbeurten wordt ook online gedeeld. Ben je natuurgids en wil je aansluiten, stuur dan een mail naar .

Met dank aan Frederik Van Vlaenderen (Natuurpunt Sint-Martens-Latem) en Peter Van Herp (Groenamtenaar Sint-Martens-Latem) voor het mogelijk maken van de overtocht met het pont.

Gidsen voor Gidsen,
Marc Depourcq en Joost Buyse.

(Klik op de foto om de volgende te zien)

foto's wandeling Gidsen voor Gidsen 22 juni 2016

(foto Guy De Vos)

agenda-item

zondag 5 juni 2016

Natuur.Ontbijt - in Deurle

Onze traditionele déjeuner sur l'herbe startte dit jaar een beetje nevelig aan de oude pastorie van Deurle, maar het werd er gauw gezellig, lekker en interessant. Er waren uitleg en demonstraties over bijen (met imker Joost), over beheer van fruitbomen (met expert Patrick) en het snoeien van hoge bomen (met boomsnoeier Sam). En natuurlijk ook de gegidste wandeling in de ruime omgeving (met Tom, Marc en Bea).

Maar bekijk toch vooral de foto's.

... meer ...

...minder...

Natuur.Ontbijt 2016

(foto Marc Cabus)

agenda-item

zaterdag 30 januari 2016

Knotdag Latemse Meersen

Het beheer van de Latemse Meersen behelst meer dan knotten, maar het is toch een jaarlijkse klus waar de vrijwilligers meestal meer dan een dag werk aan hebben.

agenda-item

zondag 13 december 2015

Kerstwandeling door de Latemse Meersen

Het Kerstdorp is een gelegenheid als een andere voor een stevige gedocumenteerde wandeling door de winterse Latemse Meersen.

... meer ...

...minder...

Kerstwandeling 2015

 

agenda-item

zondag 23 augustus 2015

Latemzingt !¡Deurlezingt

Editie 2015 van Latemzingt!¡Deurlezingt: in de zon, voor het plezier en voor het klimaat. Met vegetarische hapjes toe.

agenda-item

zondag 23 augustus 2015

Klimaatcafé met Serge De Gheldere

In 2015 hielpen we mee om van het eerste Latemse Klimaatcafé een succes te maken.

agenda-item

zondag 7 juni 2015

Natuur.Ontbijt - aan (beide) oevers van de Leie

Het jaarlijkse déjeuner sur l'herbe deze keer aan, op en over het water.

... meer ...

...minder...

Natuur.Ontbijt 2015

 

agenda-item

zondag 19 april 2015

Bijen en fietsen in de Leievallei (Bloemenmarkt, Sint-Martens-Latem)

De Milieu- en Natuurraad van Sint-Martens-Latem, de Landelijke Gilde Deurle-Latem en Natuurpunt-kern-Deurle-Latem organiseerden op 19 april een rustige begeleide fietstocht door de Leievallei. We vertrokken tussen 13.30 en 14.30 uur in kleine groepen op de bloemenmarkt (Latem-dorp: bij de stand van de Landelijke Gilde). Onderweg kregen we op verschillende plaatsen natuurlijke toelichting en een fruitige verfrissing. Zo leerden we de Leie op een andere manier en van twee kanten kennen - want we staken over. Na de tocht van ongeveer twee uur sloten we af met een drankje op de bloemenmarkt.

De kern Deurle-Latem van Natuurpunt verleende ook zijn medewerking aan de stand van de Bijenwerkgroep Sint-Martens-Latem: Latemzoemt!¡Deurlezoemt.

...meer...

...minder...

De fietstocht past in het gemeentelijke inititatief Latemfiets!¡Deurlefietst.

Latem fietst
agenda-item

zaterdag 11 april 2015

Tewaterlating houten pont (in en om het Gemeentehuis Sint-Martens-Latem)

Op het programma stonden bijdragen over het traditionele gebruik van de ponten aan de hand van oude documentatie en postkaarten, het Leiepont in de Latemse kunst en een overzicht van de bouw van het laatste Leiepont. De tewaterlating volgde omstreeks 16 uur aan de Leie, vlakbij het gemeentehuis en Tempelhof.

... meer ...

...minder...

tewaterlating pont

 

agenda-item

zaterdag 24 januari 2015 en zaterdag 7 februari 2015

Knotterdeknotterdeknot

Deze activiteit is al meer dan 25 jaar een van de traditionals en een topper voor wie de handen uit de mouwen wil steken. Wat is er mooier dan je tijdens een winterse dag in het zweet te werken in een van de mooiste natuurgebieden van de Leievallei.

...bekijk de foto's...

...minder...

Op het einde van de dag verdelen we traditioneel het geoogste hout onder de vrijwilligers. Ideaal om het volgende winter warm te hebben bij de houtkachel. Je hoeft geen ervaring te hebben met houthakken. Iedereen (van 7 tot 77 jaar) die zin heeft in een dagje werken in de natuur is van harte welkom.

Foto's van de twee knotdagen:

Knotterdeknotterdeknot

 

agenda-item

zondag 14 december 2014 om 14.30 uur

(Kerst-)natuurwandeling met Natuur.DeurleLatem

Zondag 14 december (14.30 - 16.30 uur; vertrek en aankomst op het Kerstdorp, achter het gemeentehuis): de jaarlijkse natuurwandeling door onze authentieke Latemse meersen.

... meer ...

...minder...

Pieter gidste. Hij liet ons zien hoe dood de natuur in de winter helemaal niet is, en dat de paadjes niet te diep, ja diep zijn: sinds kort zijn ze opnieuw aangelegd. Maar ook dan waren stevige wandelschoenen of laarzen welkom.

Kerstmarktwandeling

 

agenda-item

dinsdag 19 augustus 2014, 19:00 uur

Werfwandeling natuurinrichtingsproject Latemse Meersen

Reeds meer dan 10 jaar wordt het natuur­inrich­tings­project Latemse Meersen voorbereid, maar anno 2014 is de realisatie­fase aangebroken! De broodnodige slib­ruiming van de Meersbeek start half augustus en enkele wandelpaden werden reeds in juni hersteld en verbeterd. Ook in 2015 en 2016 staan er nog werk­zaamheden gepland. Wie een woordje uitleg over dit natuur­inrich­tings­project wil, kan op dinsdag 19 augustus 2014 mee met een begeleide werfwandeling door het gebied. We vertrekken om 19.00 uur aan het Tempelhof (Dorp, Sint-Martens-Latem). Na de wandeling kan hier nog nagekaart worden bij een drankje. Dit is een activiteit van de VLM, ANB en Natuurpunt kern Deurle-Latem.

... meer ...

...minder...

Werfwandeling

 

agenda-item

zondag 24 augustus 2014, vanaf 11.00 uur

Latem zingt / Deurle zingt

Ook dit jaar verleende Natuur.DeurleLatem zijn volle medewerking aan Latemzingt/Deurlezingt. We zongen samen op de zondagochtend van Latem kermis, op het grasveld tussen gemeentehuis en Tempelhof.

Omdat samen zingen fijn is. Omdat natuur, milieu en klimaat ertoe doen. Omdat jongeren iets te zeggen hebben.

...meer...

...minder...

Latemzingt/Deurlezingt

In september 2012 zong heel het land Do It Now! voor het klimaat, en Sint-Martens-Latem zong enthousiast mee. Het wordt een traditie.

Want de afspraken over de klimaatverstoring zijn nog lang niet afdoende, de ecologische crisis is nog niet grondig aangepakt, ondanks alle inspanningen en hoopgevende signalen. En toch, al moet er nog veel gebeuren, we zijn op de goede weg, en dat laten we horen - in de eerste plaats door onbekommerd ons hart uit onze vrolijke ziel te zingen.

agenda-item

18 - 24 augustus 2014

Natuurweek speelpleinwerking

Natuur.DeurleLatem maakte mee een succes van de Natuurweek van de gemeentelijke speelpleinwerking.

...bekijk het filmpje...

...minder...

Samen met Landelijke Gilde Deurle-Latem organieerden we een avontuurlijke bekentocht en activiteitendag in land- en tuinbouwbedrijven. Dit filmpje vertelt het op zijn manier.

agenda-item

zondag 1 juni 2014

Natuur.ontbijt aan de Westerplas

We hopen dat u hebt genoten van het natuur.ontbijt - tenminste als u erbij was. Anders kunt u uit de foto's hieronder besluiten volgend jaar wél van de partij te zijn.

...bekijk de foto...

...minder...

Natuurontbijt

De opbrengst is naar het project Tour for life van Artsen zonder Grenzen gegaan. We steunden het team Spaakgebrek.

 

Uitnodiging natuur(punt)ontbijt in Latemse meersen

 

agenda-item

zondag 4 mei 2014, vanaf 13.30 uur (vertrek tot 14.30 uur)

Bloemenmarkt-fietstocht door Deurle en Latem

Ter gelegenheid van de bloemenmarkt kunt u door Deurle en Latem fietsen en onderweg plekjes ontdekken. Vertrek en aankomst aan de bloemenmarkt op het Dorp van Latem tussen 13,30 en 14.30 uur.

...meer...

...minder...

Latemfietst/Deurlefietst

Dit is een activiteit van de Gemeentelijke Milieuraad (Mina), samen met de kern Deurle-Latem van Natuurpunt en de Landelijke Gilde Deurle-Latem. Deelname is gratis. De fietstocht past in de beweging Latemfietst! ¡Deurlefietst.

De tocht voert 20 km lang voorbij vele mooie plekjes van onze gemeente. Rivierduinen uit lang vergeten ijstijden, maar ook nieuwe natuur met het Parkbos, bufferstroken langs de Nazarethbeek en de heerlijke Westerplas, waar onze Herdwickschapen thuis zijn. Ook de musea Gevaert-Minne, Gust De Smet en Dhondt-Dhaenens sluiten aan bij deze fietsroute. En uiteraard rijden we ook door de parel aan de Latemse kroon: het natuurreservaat Latemse Meersen.

Je kunt hier alvast de brochure bekijken.

Meld je tussen 13.30 en 14.30 uur bij de fietsstalling op de Latemse Bloemenmarkt (Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem, bij de pastorie). Je krijgt er de brochure mee en de routebeschrijving. Halverwege de tocht rusten we even aan de appelen-en-perenstop en we sluiten af op de bloemenmarkt. De markt kun je de hele dag bezoeken (van 8.30 tot 17 uur).

Inschrijven is niet verplicht, maar een berichtje om je komst te bevestigen is altijd fijn ( of 09.2821746). Zo kunnen de organisatoren beter inschatten hoeveel deelnemers ze kunnen verwachten.

agenda-item

vrijdag 21 februari 2014

Water beschermen is leven beschermen (filmavond)

Thema: water. We lieten de boeiende documentaire Water beschermen is Leven beschermen zien, uit de reeks De Aarde vanuit de Hemel van de bekende Franse documentairemaker Yann Arthus-Bertrand, met natuurlijk ook deskundige informatie over de lokale waterproblematiek.

...meer...

...minder...

Uitnodiging filmavond 21 februari 2014

 

agenda-item

15 december 2013

Natuurpunt-kerstwandeling in de Latemse meersen, ter gelegenheid van Kerstdorp Latem.

Vertrek en aankomst aan Tempelhof.

agenda-item

vrijdag 29 november 2013

Ethiopië: Verrassende volkeren, unieke natuur

Een winteravond over natuur en cultuur in Ethiopië, met reisfoto’s van dorpsgenoot en verteller Tom Embo en de bekende ornitholoog Geert Spanoghe. Een samenwerking met 11.11.11 Latem-Deurle (opbrengst ten voordele van 11.11.11).

...meer...

...minder...

Uitnodiging winteravond Ethipië

 

agenda-item

zondag 2 juni 2013

Déjeuner sur l'herbe

Natuur(.)ontbijt in de Latemse meersen

De lente is in het land, de bloemetjes bloeien en de vogeltjes fluiten in ons natuurreservaat de Latemse meersen. Daarom nodigt Natuurpunt kern Deurle–Latem uit voor een natuurontbijt tussen de lammetjes. De liefhebbers kunnen optioneel starten met een vroegochtendwandeling met natuurgids.

...meer...

...minder...

Uitnodiging natuur(punt)ontbijt in Latemse meersen

 

 


 

 

Disclaimer: Deze website wordt samengesteld met informatie van en over de kern Deurle-Latem van Natuurpunt Gent vzw, en over gerelateerde onderwerpen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel we zorgvuldigheid nastreven bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en kunnen wij niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, noch voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Links naar andere sites en bronnen, of het feit dat andere sites hierheen verwijzen impliceert in geen geval dat wij akkoord gaan met de inhoud van die sites. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Cookies: Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Rechten: Meent u dat we ondanks onze voorzorgen op een of andere manier uw rechten schenden, meldt u dat dan meteen via , zodat we fouten snel kunnen rechtzetten.

Natuurpunt